A A A

Mărci. Inregistrare internațională

 • Importanța înregistrării la nivel internațional

  Întreprinderile exportatoare, mari și mici, au nevoie de un mecanism fiabil, adaptat și economic pentru a proteja mărcile pe piețele ce prezintă interes. Sistemul de la Madrid este o soluție unică ce permite proprietarilor de mărci să obțină și să păstreze protecția pe numeroase piețe. Acest sistem reprezintă o procedură centralizată de depunere și de gestionare a cererilor de înregistrare a mărcilor.

 • Modalitatea de înregistrare

  Protecția internațională a mărcilor este asigurată prin:

  • Depunerea unei cereri la Oficiul de protecție a proprietății industriale al țării respective.
  • Depunerea unei cereri la Oficiul regional.
  • Depunerea unei cereri de înregistrare a mărcii în străinătate potrivit Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, care în țara noastră poate fi depusă doar prin intermediul AGEPI.
  • Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor din 1891
  • Protocolul referitor la Aranjament privind înregistrarea internațională a mărcilor din 1989

  Ambele tratate se referă la înregistrarea internațională a mărcilor și permit persoanelor interesate din statele membre:

  • solicitarea protecției în mai multe țări printr-o singură cerere (în prezent la Sistemul de la Madrid sunt parte 95 membri);
  • utilizarea unei singure limbi; plata taxelor într-o singură monedă (francul elvețian).
 • Cererea internațională de înregistrare a mărcii

  Conform reglementărilor, cererea internațională de înregistrare a mărcii poate fi depusă doar prin intermediul oficiului național competent în materie de mărci (AGEPI în cazul Republicii Moldova), numit oficiu al țării de origine. O condiție esențială este obligativitatea de a înregistra marca/de a depune o cerere de înregistrare a mărcii în prealabil pe teritoriul țării de origine. Cererea de înregistrare internațională trebuie redactată în limba franceză sau engleză și depusă în două exemplare de către titularul sau solicitantul unei mărci din Republica Moldova. Ea se completează pe un formular standard (MM2, link: http://www.wipo.int/madrid/en/forms/) elaborat de Biroul Internațional al OMPI.

  Ghidul de completare a formularului cererii de înregistrare internaţională MM2 poate fi accesat aici. Fiecare cerere trebuie să se refere doar la o singură marcă. În același timp solicitantul în cererea sa internațională se poate baza pe mai multe înregistrări /cereri ale uneia și aceleiași mărci, efectuate în Republica Moldova.

  Datele incluse în cererea internațională trebuie să corespundă pe deplin datelor  înscrise în Registrul Național al Cererilor de înregistrare a Mărcilor sau, după caz în Registrul Național al Mărcilor.

  Cererea internațională va conține:

  • numele și adresa solicitantului;
  • țara de origine;
  • numele și adresa mandatarului, dacă este cazul;
  • reproducerea mărcii;
  • data și numărul depozitului (înregistrării) din țara de origine;
  •  datele și numerele înregistrărilor internaționale anterioare, dacă este cazul;
  • lista produselor și serviciilor conform clasificării internaționale;
  • țările contractante în care solicitantul dorește să obțină protecția mărcii, conform Aranjamentului sau Protocolului de la Madrid;
  • alte informații, după caz;

  Data înregistrării internaționale în sensul art.3(4) al Aranjamentului de la Madrid sau, după caz, în sensul art.3(4) al Protocolului referitor la Aranjament, având ca țară de origine Republica Moldova, va fi considerată data la care cererea internațională a fost depusă la AGEPI, cu condiția că aceasta să fie primită de Biroul Internațional în termen de 2 luni de la data respectivă. În caz contrar, data  înregistrării internaționale va fi data la care cererea internațională a fost primită de Biroul Internațional.

  Data depunerii cererii internaționale la AGEPI se considera data la care a fost depusă cererea și dovada de plată a taxelor în cuantumul stabilit, dacă acestea nu sunt depuse concomitent, atunci data depunerii ultimului document.

  Solicitanții au posibilitatea să limiteze listele de produse și servicii pentru una sau mai multe țări desemnate în cerere.

 • Aspecte specifice de procedură internațională
  • Alegerea limbii de corespondență

   În cazul unei cereri internaționale solicitantul poate indica (prin bifarea căsuței corespunzătoare) dacă dorește să recepționeze comunicările din partea Biroului Internațional în engleză, franceză sau spaniolă. Nu este necesar de bifat căsuța corespunzătoare în cazul în care solicitantul dorește să primească corespondența în aceeași limbă în care a completat cererea. De notat, că alegerea limbii se referă doar la corespondența Biroului Internațional.

  • Indicarea înregistrării (cererii) de bază

   Înregistrarea de bază efectuată de oficiul de origine trebuie să fie indicată prin specificarea numărului și datei de înregistrare. Această dată trebuie să fie data care, conform legislației naționale, este considerată drept data înregistrării, care nu este neapărat data la care marca a fost de fapt înscrisă în Registru. Spre exemplu, dacă, conform legii naționale, marca se consideră înregistrată la data depunerii, aceasta este data care trebuie indicată la data înregistrării.

   În cazul în care o cerere de înregistrare internațională se bazează pe o înregistrare națională, numărul de depozit a cererii din care a rezultat înregistrarea națională nu trebuie indicat, deoarece poate duce la confuzii.

  • Disclamarea

   Dacă solicitantul dorește să declare că nu va solicita dreptul exclusiv asupra anumitor elemente verbale din marcă, el trebuie să bifeze căsuța corespunzătoare indicând elementele corespunzătoare. Scopul acestei declarații este evitarea refuzurilor din unele țări desemnate. Dacă disclamarea a fost indicată, aceasta declarație trebuie să se refere la toate țările desemnate.

   Pentru a face declarația de neinvocare a drepturilor exclusive nu este neapărat ca la nivel național elementele respective să fie disclamate, precum nu este obligatoriu să fie indicat acest fapt în cererea de înregistrare internațională nici în cazul în care la nivel național anumite elemente au fost disclamate.

  • Depunerea prematura a cererii de înregistrare internațională

   Aranjamentul de la Madrid prevede posibilitatea depunerii unei cereri internaționale doar în baza unei înregistrări naționale, din acest motiv, în cazul depunerii unei cereri internaționale atunci când la nivel național nu există decât cererea de baza, iar printre țările desemnate sunt țări parte în exclusivitate la Aranjament, oficiul național va considera cererea drept prematură.

  În cazul în care cererea internaționala se referă și la țări parte la Protocol și la țări care sunt parte exclusiv la Aranjament, solicitantul va fi preîntâmpinat că cererea nu va fi considerată prematură cu condiția excluderii din cerere a desemnărilor care sunt parte exclusiv la Aranjament.

  Biroul International al OMPI a elaborat o serie de instrumente on-line pentru a facilita comunicarea cu utilizatorii Sistemului de la Madrid: titulari de mărci internaționale sau reprezentanții acestora. Astfel, au fost lansate și promovate mai multe instrumente ce ajută la gestionarea unei înregistrări internaționale, cum ar fi:

  • MGS (Gestionarul de produse & servicii al sistemului de la Madrid) – util pentru titular/mandatar la momentul depunerii unei cereri de înregistrare a mărcii la stabilirea listei de produse și/sau servicii. Este intens promovat de către Biroul Internațional (BI), oficiile naționale, inclusiv AGEPI care a plasat pe site-ul său acest instrument (http://www.agepi.gov.md/);
  • MRS (Madrid Real-time Status) – permite urmărirea în timp real a statutului oricărui document ce se află în lucru la BI cu referință la marca Dvs. Prin accesarea MRS-ului se poate obține lista tuturor documentelor cu privire la o anumită marcă internațională înscrise sau în curs de înscriere în Registrul Internațional al mărcilor. Această procedură permite urmărirea ”mișcării” cererii Dvs. la orice etapă;
  • MPM (Madrid Portfolio Manager) –PM (Madrid Portfolio Manager) a BI cu referință la marca Dvs. Prin accesarea MPM-ului se poate obține lista tuturor documentelor cu privire la o anumită marcă internațională înscrise sau în curs de înscriere în Registrul Internațional al mărcilor;
  • MEA (Madrid Electronic Alert) –EA (Madrid Electronic Alert)  a BI cu referință la marca Dvs. Prin accesarea MEA-ului se poate obține lista tuturor documentelor cu privire la o anumită marcă internațională înscrise sau în curs de înscriere în Registru și comunicată electronic persoanei interesate.

  Alte servicii ce pot fi solicitate de la Biroul International al OMPI le puteți găsi direct pe site-ul OMPI (http://www.wipo.int/madrid/fr/).

 • Atenționare - Notificări înșelătoare

  În adresa Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) au parvenit mai multe informații de la titularii de mărci internaționale cu originea în Republica Moldova, unde se menționează recepționarea unor scrisori de la diverse instituții internaționale prin care sunt invitați să plătească taxe pentru publicarea mărcilor lor în publicațiile care par a fi de natură oficială, și care, de facto, nu au nimic în comun cu registrele Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI). Unele dintre aceste entități folosesc semne similare cu logo-ul sau cu numele OMPI, astfel încât induc în eroare solicitanții cu privire la sursa documentelor expediate.

  În contextul celor menționate, atât Biroul Internațional al OMPI, prin avertismentul publicat pe site-ul său (http://www.wipo.int/madrid/en/fees/warning.html), cât și AGEPI, aduc la cunoștința utilizatorilor Sistemului de la Madrid că aceste informații nu au efecte juridice. Înregistrarea mărcilor internaționale, diferite înscrieri sau modificări sunt publicate în Gazeta OMPI, singura publicație oficială a Biroului Internațional.

  Toate taxele se achită de către solicitant fie direct la Biroul Internațional, în franci elvețieni, fie prin intermediul Oficiului de origine la depunerea cererii.

  Baza de date "ROMARIN" ce conține informații cu privire la cererile/ înregistrările internaționale, modificări ulterioare, poate fi consultată online gratuit pe site-ul OMPI (http://www.wipo.int/romarin/search.xhtml).